ALEVSIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU TARİHÇESİ

ALEVSIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU

 

19.09.1973 Tarih ve 14660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Alevsızdırmazlık Yönetmeliğine göre kurulmuş bulunan ALSz Test İstasyonunun işleyiş ve personel ve maddi imkanlarla donatılması: T.C ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (o zaman ki adı ile ) MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI (şimdiki adı ile MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ile (o zamanki adı ile TKİ = Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Şimdiki adı ile TTK= Türkiye Taşkömürü Kurumu) arasında imzalanan ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU HAKKINDA VECİBELER  adlı protokolle, 12 Kasım 1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu protokole göre Test İstasyonunun 1 Müdür, 1 Makine Başmühendisi ve 1 Maden Başmühendisi kadrosu ile çalışması; ve EKİ (EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMELERİ) bünyesinden tefrik edilen elemanlardan:

a) Müdür olarak  Yılmaz KAMÇI' nın  (Materyal Mekanizasyon Md. Elektrik Mühendisi)

b) Makine Başmühendisi olarak  Kemal SARI'nın ( Üzülmez Bölgesinde  Başmühendis)

c) Maden Başmühendisi olarak ise Muammer COŞKUN'un (Başmühendis)

olarak atamaları yapılmıştır.

Ayrıca Test İstasyonundaki 1 usta, 3 işçi, 1 memur, 1 müstahdemden usta kademesindeki eleman İstasyon Müdürlüğünce tensip ve EKİ’ce tasvip olunduğu takdirde istasyonda görevlendirilecek, diğer üç işçi ve 1 memurun kimler olacağı bilahare ( ihtiyaç doğduğunda ) İstasyon Müdürlüğü ile EKİ arasında kararlaştırılacak elemanlardan teşekkül edeceği konusunda anlaşmaya varılmış, İstasyon aşağıda resmi görülen binada faaliyetine başlamıştır.

 

Daha sonra  T.C ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile TKİ ARASINDA ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU HAKKINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 04.Ağustos 1975  tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu protokol ile ALSz Test İstasyonunun çalışma şartları belirlenmiş ve protokolun 5. Maddesinde ise aynen: " Madencilik Reform Kanunu tasarısının hazırlanıp yürürlüğe girişini takip eden üçüncü ayın sonunda kurulmuş olan tesis Maden Dairesi Başkanlığına devredilecek, devir şartları taraflar arasında düzenlenecek bir protokolla tesbit edilecektir." denilmiştir. Ancak  Madencilik Reform Kanunu T.B.M.M' ce 04 Haziran 1985 (Kanun No : 3213 Kabul Tarihi: 4.6.1985 (15.06.1985 tarih 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) tarihinde çıkmasına karşılık Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun Maden Dairesine devir işlemi gerçekleştirilememiştir.

 

TEST İSTASYONU TESİS ve FAALİYETLERİ:

Alevsızdırmazlık Test İstasyonu 1974 yılında inşa ve tesisini takiben TTK elemanı olan 1 müdür; 2 başmühendis, 2 teknisyen, 2 idari elemanla faaliyete geçmiştir.

İlk sertifikasını, 1976 yılında MS 01/ 76 no ile Mutlu firmasının “Akülü Madenci Baş Lambası” cihazına vermiş ve böylece ALSz sertifikalı cihaz imalatı Türkiye’de ilk kez başlamıştır.

·  Bugüne kadar ALSz Test İstasyonuna 390 adet sertifika müracaatı, tesis kontrol istemi, bilgi alma başvurusu olmuştur.

·  Toplam 230 adet sertifika verilmistir.

·  112 adet sertifika; yenileme, gruplandırma, sertifikalama sartlarina uymama gibi nedenlerle iptal edilip yururlukten kaldirilmistir.

· 212 muracaat; ALSz Yonetmelik hukumlerin, standartlara uymadığından veya testlerde basarisiz oldugundan iptal edilip yürürlükten kaldırilmıştır.

·  Butun bu faaliyetler, 2003 yil sonu itibari ile arşivde muhafaza edilen 1226 adet MT (Muhendis-Test), 385 adet MR (Mudurluk); 87 adet P (Planlama) raporu olmak üzere toplam 1698 adet raporla belirlenmiştir.

·  TTK ya ait manyetolarin  test ve kontrol sayisi 6346 dir.

·  Maden ocaklarında kullanilan ve Türkiye’de standardı bulunmayan Ex-Proof cihaz ve kablolarin yapim ve test esaslarının belirlendiği 18 adet standart şartname “ MGM Standart Şartnameleri” adı altında (MGM="Maden İşleri Genel Müdürlüğü" adına ) hazırlanmış, bunlardan 17 adedi Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

·  ALSz Test İstasyonunun müracaat, test, sertifika verme gibi faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönem 1976 - 1986  yılları arasındadır

·  Ex cihazlarla ilgili şartnamelerin TSE tarafından çıkarılması için uğraş verilmiş ve konu ile ilgili 13 adet standart (TS 3380...3492) yürürlüğe girmiştir. 

·  Maden Kanunu çıktıktan sonra ALSz Test İstasyonunun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Maden Dairesi Başkanlığına (bugünkü karşılığı olan  Maden İşleri Genel Müdürlüğüne) devri yukarıda anılan protokolde (EKİ-TKİ ve Maden Dairesi Bşk.lığı  arasında imzalanan 20 Ocak 1975 tarihli protokol (Tesisin yapımı ve Maden Dairesi Bşk.lığı’na devir esasları : Madde5) öngörülmesine rağmen ; bu konuda da bu güne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bugün için Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde faaliyetine devam etmektedir.

·  1984 -1986 yıllarından itibaren ülkenin ekonomik ve politik durumundaki gelişmeler, ithalatın, dış kredi olanaklarının kolaylaşması, yerli imalatın pahalı olması; imalatçı, kullanıcı ve kontrol kuruluşlarının standart kurallarından kaçınmaları, Ex-Proof cihazların yurt dışından edinilmesine olanak sağladığından, ALSz Test İstasyonuna müracaatları azaltmış, sertifika almış cihazların da üretilememesi sonucuna yol açmıştır. Ex-Proof  Maden Cihazları üreticisi TTK Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğünün statüsü, malzeme temin zorlukları, yeterli seri üretim anlayışının yerleşmemesi, içinde bulunulan ekonomik ve idari şartların da etkileri, bu birimin Ex-Proof  cihaz imalatı konusunda gerilemesine neden olmuştur.

·  Şu anda ALSz Test İstasyonunda, TTK ve kablo imalatçılarının sertifika-imal lisansı kontrolleri Maden ve Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi sağlığı ve İşgüvenliği Tedbirleri hk. Tüzük 35. maddesi gereği  TTK nın dinamit ateşleme manyetolarının aylık ALSz kontrolu; aynı tüzüğün 291. Maddesi gereği; halen kullanılmakta olan ALSz cihazlarının özelliklerinin kaybedip kaybetmedikleri açısından kontrolü; muhtelif firmaların bilgi isteklerine cevap verme gibi kontrol ve danışmanlık işlemleri yapılmaktadır.

·  ALSz Test İstasyonu halen bir başmühendis, bir mühendis, bir tekniker bir işçi ve bir idari eleman olmak üzere toplam beş elemanla bu günkü faaliyetlerini sürdürmektedir.

·  ALSz Test İstasyonu bir üretim birimi değil, bir hizmet (mühendislik) birimidir. Bu hizmetin verilebilmesi ise talep edilmesine bağlıdır.

ALSz Test İstasyonu sadece TTK için kurulmamıştır. Ex-proof  cihaz üreten ve kullanan tüm Türkiye Sanayii için kurulmuştur. Bugüne kadar verdiği hizmetlerin %15 e yakını TTK ya % 85 i ise TTK dışı sanayi kuruluşlarına verilmiştir.

 

TEST İSTASYONUNUN GELECEĞİ

Bu güne kadar  halen TTK bünyesinde bulunan ve eleman ve imkanlar açısından TTK ca desteklenen ALSz Test İstasyonun zaman zaman kapatılması gündeme getirilmiştir. ALSz Test İstasyonun kapatılması söz konusu olmamalıdır. Çünkü istasyon kapatılırsa otuz yılı aşkın bir birikim yok edilmiş olacaktır. Bu birikimi ileride yeni bir deneyimle elde etmek bile zaman/para açısından zordur. (Bu konuda ALSz Test İstasyonunun kuruluşunda büyük emeği geçen ve Türkiye'de bu konuyu ilk defa gündeme getiren Sn. Tınaz TİTİZ' in görüşleri için lütfen tıklayınız...)

· ALSz Test İstasyonunun kuruluşundan beri  başlangıçtaki protokollerinde de öngörülen devri söz konusudur. Dolayısı ile ALSz Test İstasyonunun, daha sonra belirlenecek bir otorite kuruluşa devredilerek daha etkin çalışması sağlanabilir.

Bu konuda yeni bir gelişme Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yayımlanan  94/9/AT sayılı “ Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler “ ile ilgili yönetmeliktir. Anılan yönetmelik  1/95 sayılı Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 8 ve 11 inci maddelerine  ve 2/97 Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin “Uyumlaştırılacak  Mevzuat”  kararına  uygun olarak T.C.Bakanlar Kurulunun 29.04.1997 gün ve 22974 sayılı Resmi Gazetede ”Uyumlaştırılacak Mevzuat” başlığı altında yayımlanan kararına göre hazırlanan ve Ulusal Programda da yer alan “ Elektriksel Risk ve Elektriksel Ekipman” konu başlığı kapsamındaki 94/9/ EC sayılı direktif hükümlerinden oluşmaktadır. Bu yönetmelikte "Onaylanmış Kuruluş - Notified  Body” olarak tanımlanan ve nitelikleri ve yetkisi belirlenen bir kuruluşun Türkiye’de varlığının belirlenmesi ve faaliyete geçirilmesi söz konusudur. Nitekim bu yönetmelik yani MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (Bilinen adı ile ATEX yönetmeliği)

( 94/9/AT)  30.12.2006/ 26392 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu konuda gerek Onaylanmış Kuruluş olarak ve gerekse anılan yönetmeliğin öngördüğü şekilde Piyasa Gözetimcisi olarak yukarıda faaliyeti  özetlenen T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı; ama  Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun bilgi birikimi ve otuz yılı aşkın uygulama deneyiminden  yararlanılabileceği düşüncesindeyiz. Ocak 2007

 

 Ana Sayfa

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !